หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    [จำนวนเข้าชม 995 ครั้ง]
แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    [จำนวนเข้าชม 353 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเลือกชมหนังสือในงานออกร้านหนังสือ    [จำนวนเข้าชม 363 ครั้ง]
คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555    [จำนวนเข้าชม 423 ครั้ง]
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ประจำปีการศึกษา 2554    [จำนวนเข้าชม 362 ครั้ง]
คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (สำหรับ สายสนับสนุน)    [จำนวนเข้าชม 292 ครั้ง]
รายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2555    [จำนวนเข้าชม 289 ครั้ง]
ผลการสำรวจเรื่องการรับรู้ของบุคลากรสำนักวิทยฯ มทร.สุวรรณภูมิ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา    [จำนวนเข้าชม 286 ครั้ง]
สรปผลการประเมินตนเองคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ มทร.สุวรรณภูมิ    [จำนวนเข้าชม 294 ครั้ง]
นโยบาย 5ส.+3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [จำนวนเข้าชม 293 ครั้ง]
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550    [จำนวนเข้าชม 282 ครั้ง]
13 ฟอนต์ฟรีมาตรฐาน จากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)    [จำนวนเข้าชม 429 ครั้ง]
โครงการสัมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA    [จำนวนเข้าชม 295 ครั้ง]
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวงาน    [จำนวนเข้าชม 290 ครั้ง] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.