หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


SEARCH FROM : Keyword Title Author

คู่มือการตั้งค่า Proxy เพื่อใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มทร.สุวรรณภูมิ
สำหรับ Windows : Download | สำหรับ Mac : Download
 
จดหมายข่าว newsletter[ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัล IPv6 Award 2018

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 111 ครั้ง]
สวส. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 136 ครั้ง]
นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 101 ครั้ง]
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 6/4/2562
รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 83 ครั้ง]
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี 6/4/2562
รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 112 ครั้ง]
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย
30_พ.ค._61
รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 434 ครั้ง]
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย
30_พ.ค._2561
รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 426 ครั้ง]
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 391 ครั้ง]
กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 374 ครั้ง]
จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 435 ครั้ง]
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 386 ครั้ง]
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 419 ครั้ง]
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 401 ครั้ง]
ARITNET#4

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 408 ครั้ง]
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล

รายละเอียด
   [เข้าชมแล้ว 427 ครั้ง]
เอกสารดาวน์โหลด [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   [เข้าชมแล้ว 164 ครั้ง]

more detail
โครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   [เข้าชมแล้ว 420 ครั้ง]

more detail
แบบฟอร์มหนังสือราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 407 ครั้ง]

more detail
แบบฟอร์มการจัดทำตารางเวร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [จำนวนเข้าชม 399 ครั้ง]
แบบฟอร์มรายงานมติที่ประชุม    [จำนวนเข้าชม 395 ครั้ง]
แบบสำรวจข้อมูลหน่วยงาน    [จำนวนเข้าชม 403 ครั้ง]
แบบฟอร์มคำนวนภาระงาน    [จำนวนเข้าชม 383 ครั้ง]
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)    [จำนวนเข้าชม 385 ครั้ง]


ประชาสัมพันธ์ [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    [จำนวนเข้าชม 1073 ครั้ง]
แบบสำรวจความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    [จำนวนเข้าชม 387 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเลือกชมหนังสือในงานออกร้านหนังสือ    [จำนวนเข้าชม 412 ครั้ง]
คู่มือ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2555    [จำนวนเข้าชม 457 ครั้ง]
คู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) ประจำปีการศึกษา 2554    [จำนวนเข้าชม 413 ครั้ง]แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA2014)

more detail
สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 สวส. โดยนายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี
more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3

more detail
ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุุ่น 3 วันที่ 27มิ.ย. 57

more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2

more detail


ข่าวภายในมหาวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศอื่นๆ
 
แนะนำสำนักวิทยบริการ


สำหรับนักศึกษาใหม่
 
 
ผลการดำเนินงาน
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบัณฑิต
เอกสารประกอบการตรวจประเมินความมั่นคงและปลอดภัยระบบสารสนเทศ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet

 
ARIT E-book [ ดูทั้งหมด Click ที่นี่ ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบับปรับปรุง ต.ค. 60)
รายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สวส
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 2/2558 [จำนวนการเข้าชม 357 ครั้ง]
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนกลยุทธสำนักวิทยบริการ ฯ
มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( SOP )
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม
รายงานภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการ ฯ
รายงานสรุปความเรียบร้อย
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
แผนพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ประจำปี
แผนการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการปฏิบัติราชการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (KPI)
รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
รายงานผลการดำเนินงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการฯปฏิทินกิจกรรม สวส.
Banner Link
สำนักข่าวอื่นๆ
สรุปสถิติตั้งแต่วันที่ 01-12-2553
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 122488 Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด 132212 Pageviews

สรุปสถิติในวันที่ 28-10-2563
มีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 0 Unique views
จำนวนหน้าที่เปิด 0 Pageviews  

 
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.