หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > Picture Gallery

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม
ร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA2014)

more detail
สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 57 สวส. โดยนายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการ เข้ารับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ สำนักวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี
more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 3

more detail
ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุุ่น 3 วันที่ 27มิ.ย. 57

more detail
ประมวลภาพพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 2

more detail
ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุุ่น 3 วันที่ 26 มิ.ย. 57

more detail
ประมวลภาพ โครงการฝึกอบรมนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุุ่น 3 วันที่ 25 มิ.ย. 57

more detail
ผอ. สวส. มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้งาน ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์นนทบุรี)

more detail
ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อม โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน

more detail
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet
เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ได้มีการจัดโครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเข้าระบบ LMS : หลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet โดยนายพลวัฒน์ ต่อตระกูล และนายวิรัตน์ พุทธาพร บริษัท ARITจำกัด มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน
more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) รอบ 12 เดือน

more detail
สวส. จัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556
เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 55 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ จัดงานฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ณ อาคารวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่นการเล่มเกมส์ชิงรางวัล การแสดงของแต่ศูนย์พื้นที่ และการจับฉลองของบุคลากร...
more detail
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
ระหว่างวันที่ 21 - 24 ส.ค. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ให้แก่นักศึกษา ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานและการเรียนต่อไป
more detail
ประมวลภาพโครงการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน

more detail
ศูนย์นนทบุรีรับการตรวจ 5ส.+3
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เข้ารับการตรวจคุณภาพ 5ส. + 3
more detail
สวส.นนท์ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

more detail
ผอ.สำนักวิทยบริการฯ มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุวุฒิ ตุ้มทอง จัดพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2554 ได้แก่ นายทรงวุฒิ ใยกะมุก, น.ส.วนิดา ขันธเนตร, นางบุญชอบ บัวอุไร, น.ส.เบ็ญจวรรณ์ วรรธนะบูรณ์, นายสนอง ดีชิต, นางนัทกร ศรีทอง, น.ส.พนิดา เฟื่องขจร ณ จ.เพชรบุรี
more detail
ประมวลภาพ โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555 เรื่อง แนะนำการใช้ก้องสมุดและบริการสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 11 - 30 มิถุนายน 2555
more detail
ประมวลภาพการประชุมหาแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการฯ โดย ผอ.สุวุฒิ ตุ้มทอง และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับบริษัท บริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จำกัด(ThinkSoft Co., Ltd.) นำโดยคุณสุวัชชัย ปริญญาพล และทีมงาน ร่วมให้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบบัญชีสามมิติ ของมหาวิทยาลัย
more detail
ประมวลภาพประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการด้านบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารสำนัก ได้แก่ นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการ และ ผศ.วารุณี กรุดพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร เนื่องในประเพณีสงกรานต์
more detail
ภาพพิธีรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพ.ศ.2555

more detail
ภาพกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที(netgen)
วันที่ 5 - 6 มี.ค. 2555 ที่ผ่านมาสมาคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงฯ ได้จัดโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีวินัยใช้ไอซีที (netgen) ขึ้นนะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 และ 2 อาคารวิทยาบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยมีวิทยกรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เออาร์ไอที จำกัด และผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี และนักศึกษาจาก มทร.สุวรรณภูมิ จำนวน 90 คน
more detail
ประมวลภาพการประชุมหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับบริษัท บริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จำกัด(ThinkSoft Co., Ltd.) นำโดยคุณสุวัชชัย ปริญญาพล และทีมงาน ร่วมให้แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน
more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
วันที่ 24 ม.ค. 55 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายสุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม นำโดย นายนาวี อุดร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและหอสมุด
more detail
ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯขึ้น โดยมีนายสุวุฒิ ตุ่มทองเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น 4 อ.วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
more detail
ประมวลภาพงานสวัสดีปีใหม่ 2555
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานสวัสดีปีใหม่ 2555 ขึ้น ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี
more detail
โครงการอบรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย สพป เขต2

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

more detail
ประมวลภาพโครงการสัมมนาวิชาการการบูรณาการหลักสูตร CompTIA สำหรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์

more detail
ประมวลภาพ พิธีมอบ Certificate ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมอาจารย์สร้างความพร้อมสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ภายใต้มาตรฐานสากล
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 มทร.สุวรรณภูมิ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรใบรับรองทักษะ(Certificate) ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมอาจารย์สร้างความพร้อมสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ภายใต้มาตรฐานสากล ณ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
more detail
ประมวลภาพงานเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิิสัมพันธ์ ครั้งที่ 5
ประมวลภาพงานเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิทมิิสัมพันธ์ ครั้งที่ 5ประมวลภาพงานเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิทมิิสัมพันธ์ ครั้งที่ 5ประมวลภาพงานเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิทมิิสัมพันธ์ ครั้งที่ 5ประมวลภาพงานเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิทมิิสัมพันธ์ ครั้
more detail

แกลเลอรี่ภาพการฝึกอบรม
Currently Not Have Information ...

 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.