หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว
จดหมายข่าว
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัล IPv6 Award 2018   [เข้าชมแล้ว 58 ครั้ง]

more detail
สวส. ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่อง ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   [เข้าชมแล้ว 68 ครั้ง]

more detail
นายกสภา มทร.สุวรรณภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการฯ ศูนย์นนทบุรี   [เข้าชมแล้ว 64 ครั้ง]

more detail
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561   [เข้าชมแล้ว 43 ครั้ง]
รางวัลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 6/4/2562
more detail
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี   [เข้าชมแล้ว 59 ครั้ง]
ประชุมบุคลากรและกิจกรรมทำบุญประจำปี 6/4/2562
more detail
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย   [เข้าชมแล้ว 385 ครั้ง]
30_พ.ค._61
more detail
อบรมการออกแบบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย   [เข้าชมแล้ว 362 ครั้ง]
30_พ.ค._2561
more detail
สร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้ IT   [เข้าชมแล้ว 359 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมมอบรางวัลฯ ประจำปีการศึกษา 2560   [เข้าชมแล้ว 341 ครั้ง]

more detail
จัดอบรมการพัฒนา Web Application ด้วย PHP   [เข้าชมแล้ว 383 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีการศึกษา 2560   [เข้าชมแล้ว 355 ครั้ง]

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล   [เข้าชมแล้ว 358 ครั้ง]

more detail
บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้   [เข้าชมแล้ว 349 ครั้ง]

more detail
ARITNET#4   [เข้าชมแล้ว 355 ครั้ง]

more detail
รับโล่ประกาศเกียรติคุณการผลิตรายการศึกษาทางไกล   [เข้าชมแล้ว 376 ครั้ง]

more detail
KM Day ประจำปีการศึกษา 2560   [เข้าชมแล้ว 347 ครั้ง]

more detail
บริการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   [เข้าชมแล้ว 340 ครั้ง]

more detail
ประชุมจัดทำข้อมูลกรอบอัตรากำลัง ระยะที่ 3   [เข้าชมแล้ว 323 ครั้ง]

more detail
อบรม “การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ”   [เข้าชมแล้ว 339 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560   [เข้าชมแล้ว 328 ครั้ง]

more detail
การตรวจประเมิน SAR ประจำปีการศึกษา 2559   [เข้าชมแล้ว 270 ครั้ง]

more detail
รับรางวัล IPv6 Awards 2017   [เข้าชมแล้ว 267 ครั้ง]

more detail
ปรึกษาระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา ฯ   [เข้าชมแล้ว 265 ครั้ง]

more detail
ดำเนินการเดินสายไฟเบอร์ออฟติก   [เข้าชมแล้ว 271 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 2560   [เข้าชมแล้ว 266 ครั้ง]

more detail
บริการอบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)   [เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง]

more detail
อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์   [เข้าชมแล้ว 265 ครั้ง]

more detail
บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล   [เข้าชมแล้ว 266 ครั้ง]

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560   [เข้าชมแล้ว 266 ครั้ง]

more detail
ประชุมจัดทำร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561   [เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2560   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
ประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
กิจกรรม KM Day ประจำปีการศึกษา 2559   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมประกวดแนวปฎิบัติที่ดี ระดับมหาวิทยาลัย   [เข้าชมแล้ว 273 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2559   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
ประชุมติดตามผลการดำเนินประกันคุณภาพ รอบ 9 เดือน   [เข้าชมแล้ว 263 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์   [เข้าชมแล้ว 266 ครั้ง]

more detail
มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2560   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
จัดทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนแบบ อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)    [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
ประชุมการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมออกร้านหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
ประชุมพิจารณาเนื้อหาเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
รางวัลชูเกียรติ กิจกกรม 5ส + 3    [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558   [เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง]

more detail
ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
หารือแนวทางในการจัดหาทรัพยากรเข้าห้องสมุด   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
ประชุมทบทวน SOP, KPI    [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
KM RMUT + 2 ครั้งที่ 10   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
เตรียมความพร้อมทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษา   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่รองอธิการบดีประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
5ส + 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1   [เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง]

more detail
Workshop on Uninet and Computer Application: 34th WUNCA   [เข้าชมแล้ว 265 ครั้ง]

more detail
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
เตรียมความพร้อมโครงการจัดทำหลักสูตรเพื่อการจัดหารายได้   [เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง]

more detail
เตรียมความพร้อมการทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษา   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
พิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีบำเพ็ญกุศล   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการ 5ส+3   [เข้าชมแล้ว 262 ครั้ง]

more detail
ประชุมและทดลองการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
ประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประจำปีการศึกษา 2559   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM)   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
เตรียมความพร้อมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
โครงการหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e - Courseware)   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้   [เข้าชมแล้ว 267 ครั้ง]

more detail
ประชุมบุคลากร สวส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   [เข้าชมแล้ว 264 ครั้ง]

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการไหว้พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)   [เข้าชมแล้ว 263 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจัดทำคำเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   [เข้าชมแล้ว 262 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 10”   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2559   [เข้าชมแล้ว 280 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้   [เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติงาน   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
ประชุมกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2559   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย (Ontology Workshop)   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
ประชุมทบทวนเพื่อการจัดทำทำแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2559   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559   [เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 33rd WUNCA   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้ทางไกลถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2559   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการบริการวิชาการ เปิดติวภาค ก   [เข้าชมแล้ว 297 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักวิทยบริการ   [เข้าชมแล้ว 276 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
การผลิตสื่อวิดีทัศน์ด้วยโปรแกรม Adobe Premiere   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
การสร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
ทดสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
การประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๒   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
อบรมทางไกลผ่านเครือข่าย หัวข้อ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตประจำวัน   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
การทดสอบสมรรถนะด้าน IT ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    [เข้าชมแล้ว 264 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2559   [เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง]

more detail
สุดยอดผู้ใช้บริการงานห้องสมุดและงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2/2558   [เข้าชมแล้ว 262 ครั้ง]

more detail
อบรมการใช้งานโปรแกรมเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (Speexx)   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากร และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรบุคลากรผู้อาวุโส   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบสมรรถนะด้าน IT   [เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง]

more detail
อบรมการใช้งานโปรเเกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutiLib 2.0   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
สวส.เข้ารับการตรวจประเมิน 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   [เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2559   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]

more detail
ขอแจ้งระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (OPAC)ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]

more detail
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลังข้อสอบสมรรถนะด้าน IT สำหรับนักศึกษามทร.สุวรรณภูมิ ชั้นปีสุดท้าย   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าอบรมหลักสูตร Itil v3 and ISO 27001   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5ส +3 ภายใน   [เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง]

more detail
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกีฬาสุวรรณภูมิเกมส์ ครั้งที่ 32   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจกิจกรรม 5ส +3 ภายใน   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
mini MIS : หลักสูตร อบรมครบเครื่องสร้าง InfoGraphic มืออาชีพ ด้วย MS Publisher   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]

more detail
แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Journal Online   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
mini MIS : หลักสูตร Professional Excel Advance Essential Workshop   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]

more detail
mini MIS : หลักสูตรครบเครื่องพัฒนา Web Application ด้วย CodeIgniter + Bootstrap Framework   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]

more detail
รศ.อำนวยพศ ทองคำ รับรางวัลบทความดีเด่น   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ KM9RMUT + 2   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมงานกีฬา   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]

more detail
ประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม 5ส + 3 ปี 2559   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]

more detail
ผอ.สวส. เป็นผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบประกาศเกียรติคุณ IPv6 Ready Award   [เข้าชมแล้ว 234 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานภายใต้พระราชกฤษฎี ฯ   [เข้าชมแล้ว 234 ครั้ง]

more detail
พิธีมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 1/2558   [เข้าชมแล้ว 235 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรม : KM DAY 2558   [เข้าชมแล้ว 236 ครั้ง]

more detail
สวัสดีปีใหม่ ขอพรผอ.กองนโยบายและแผน ๒๕๕๙   [เข้าชมแล้ว 238 ครั้ง]

more detail
สวัสดีปีใหม่ ขอพรอธิการบดี ๒๕๕๙   [เข้าชมแล้ว 236 ครั้ง]

more detail
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับบุคลากร สวส. ประจำปีการศึกษา 2558   [เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง]

more detail
สวส. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จาก มทร.อีสาน   [เข้าชมแล้ว 289 ครั้ง]

more detail
Google for Education : สายวิชาการ   [เข้าชมแล้ว 232 ครั้ง]

more detail
ถวายพระพรชัยมงคล   [เข้าชมแล้ว 235 ครั้ง]

more detail
โครงการส่งเสริมการใช้งาน Google for Education กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี Google Applications   [เข้าชมแล้ว 300 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2558   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2559   [เข้าชมแล้ว 289 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมการมอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้บริการ งานห้องสมุดและงานการศึกษาด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘   [เข้าชมแล้ว 292 ครั้ง]

more detail
สวส. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ณ วัดบางจัก จังหวัดอ่างทอง    [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]

more detail
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 9    [เข้าชมแล้ว 284 ครั้ง]

more detail
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ ๑   [เข้าชมแล้ว 298 ครั้ง]

more detail
อบรมการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book ) iG Publishing   [เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]

more detail
อบรมการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
สวส. รับมอบหนังสือเพื่อการศึกษา   [เข้าชมแล้ว 296 ครั้ง]

more detail
ทำบุญประจำปี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 286 ครั้ง]

more detail
สวส. รับการตรวจคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557    [เข้าชมแล้ว 292 ครั้ง]

more detail
ผอ.สวส. เข้าร่วมพิธีบรรจุแผ่นดวงมหามงคล พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และอัญเชิญพระพุทธชินวงศ์สุวรรณภูมิ    [เข้าชมแล้ว 280 ครั้ง]

more detail
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยดิจิทัล   [เข้าชมแล้ว 296 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558   [เข้าชมแล้ว 302 ครั้ง]

more detail
Go – Live โครงการ Google for Education   [เข้าชมแล้ว 298 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนาการใช้บริการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปีการศึกษา 2558   [เข้าชมแล้ว 280 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานในโครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนา ศักยภาพบัณฑิตด้าน IT ครั้งที่ 1   [เข้าชมแล้ว 265 ครั้ง]

more detail
ผอ.สวส. มอบวุฒิบัตร และของที่ระลึก แก่นักศึกษาฝึกงาน   [เข้าชมแล้ว 264 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมและทดสอบใบรับรองมาตรฐานสากล   [เข้าชมแล้ว 262 ครั้ง]

more detail
WUNCA ครั้งที่ 31   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
Google Apps for Education (Global Go-live)   [เข้าชมแล้ว 260 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2558   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
ประชุมเพื่อแก้ไขแนวทางการส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานระบบติดตามงบประมาณ   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
โครงการ Google App for Education (กลุ่ม Early Adopter)   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ “Google for Education”   [เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
สวส.ร่วมมือกับคณะศิลปศาสตร์จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx)   [เข้าชมแล้ว 270 ครั้ง]

more detail
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ฐานข้อมูลในการสืบค้น   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
Google App for Education (Core IT)   [เข้าชมแล้ว 261 ครั้ง]

more detail
Google App for Education (Admin)   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
อบรมงานสารบรรณ   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง]

more detail
ประชุมผ่าน Google Hangout   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานแก่บุคลากร ศูนย์หันตรา   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์วาสุกรี   [เข้าชมแล้ว 250 ครั้ง]

more detail
ผู้บริหารสวส. เข้าพบรองธิการบดีประจำศูนย์วาสุกรี   [เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง]

more detail
ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างมทร. สุวรรณภูมิ กับ Google partner   [เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง]

more detail
ประชุมวางแผนการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายภายในมหาวิทยาลัย   [เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง]

more detail
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติแก่บุคลากรศูนย์นนทบุรี   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
สวส. ให้บริการห้องประชุมระบบ VDO Conference   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
ผู้บริหาร สวส. ร่วมแสดงความยินดีแด่รองอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์สุพรรณบุรี    [เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง]

more detail
กิจกรรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา    [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]

more detail
สวส. ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์นนทบุรี   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 4 (MIS RMUTSB 4th)   [เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมสุดยอดผู้ใช้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ศูนย์วาสุกรี   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
ผอ.สวส.กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การสร้างรายงานอัจฉริยะภายในหน่วยงาน ด้วย Business Intelligence   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
โครงการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]

more detail
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
สวส. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558   [เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง]

more detail
สวส.เข้าร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   [เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง]

more detail
ประชุมหารือความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา ด้านทักษะภาษาอังกฤษผ่านการเรียนออนไลน์   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT   [เข้าชมแล้ว 262 ครั้ง]

more detail
โครงการหลักสูตรอบรมการให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ ครั้งที่ 1/2558    [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
ประชุมเพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
ประชุมร่างแนวทางนโยบายและแนวปฏิบัติ ภายใต้มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2559   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
ลงทะเบียนโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปี 2558    [เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ NTU ครั้งที่ 1/2558   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 สำนักวิทยบริการ...
more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลงานโครงการ   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]
สวส. ศูนย์หันตรา ได้ให้บริการห้อง...
more detail
ผู้บริหารพบบุคลากร ศูนย์นนทบุรี ครั้งที่ 1   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์อาคม สงเคราะห์ ...
more detail
พิธีส่งมอบงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์สุวุฒิ ตุ้มทอง...
more detail
โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8   [เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง]
เมื่อระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์...
more detail
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30 (30th WUNCA)   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]
เมื่อระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ...
more detail
โครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...
more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม 5ส +3 ประจำปี 2558   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ศูนย์นนทบุรี   [เข้าชมแล้ว 251 ครั้ง]

more detail
UniNet ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดงาน 30th WUNCA   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำห้องเทิดพระเกียรติ    [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
สวส. ศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ 2557   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]

more detail
บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 57   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
โครงการสร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา   [เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2557   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
ผู้บริหาร สวส. ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับบุคลากร ศูนย์นนทบุรี   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
สัมมนานับถอยหลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : AEC   [เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง]

more detail
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยเข้าศึกษาดูงาน สวส. นนทบุรี   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
สวส.นนทบุรี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาส วันพ่อแห่งชาติ 2557    [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
ทำบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบุหัวแหวน จังหวัดนครนายก   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
ประชุมเตรียมความพร้อม 30th WUNCA   [เข้าชมแล้ว 321 ครั้ง]

more detail
การให้ความรู้แก่หน่วยงาน “มาตรฐานขั้นตอนการปฎิบัติงาน (SOP)”   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษา   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
ผอ.สวส. ร่วมบรรยายในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557    [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 (EDUCA2014)    [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
ประกาศสำนักนายกรัฐมตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
สวส. ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดบางจัก จังหวัดอ่างทอง   [เข้าชมแล้ว 253 ครั้ง]

more detail
สวส.นนทบุรี ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8”   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ศูนย์นนทบุรี   [เข้าชมแล้ว 259 ครั้ง]

more detail
ประเมินผลการปฎิบัติงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อาจารย์สุวุติ ตุ้มทอง เข้ารับ...
more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (สัปดาห์ที่ 3)   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมเดินการกุศล “ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ 8”    [เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง]

more detail
คณะผู้บริหารสวส. เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องสุขภาพดีชีวีสดใส   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นานักศึกษาเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในสถานศึกษา   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
ประชุมหารือแนวทางการจัดหัวข้อการบรรยาย/อบรม งาน 30th WUNCA   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายสุทิน เกษตรรัตนชัย...
more detail
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อ/จัดจ้างครุภัณฑ์   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
นิทรรศการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล”   [เข้าชมแล้ว 254 ครั้ง]

more detail
พบปะสังสรรค์ สภากาแฟ สวส.นนทบุรี ครั้งที่ 2   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
มุมอาเซียนศึกษา   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
โครงการกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]
นายณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองคณบดี..และหัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทย..
more detail
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]
อาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...
more detail
ประชุมคณะกรรมการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
JOB EXPERENCE SHARING DAY   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
โครงการปรับปรุงต่อเติมลิฟต์โดยสารและห้องน้ำอาคารวิทยบริการ (5 ชั้น) เขตเหนือ   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
โครงการสอนเสริมเพื่อปรับเพิ่มความรู้ในรายวิชา แคลคูลัส 1   [เข้าชมแล้ว 258 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งาน Crystal Report เบื้องต้น เพื่อการสร้างรายงานภายในองค์กร   [เข้าชมแล้ว 256 ครั้ง]

more detail
นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย งาน Software Expo Asia 2014   [เข้าชมแล้ว 257 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ แนะนำการใช้ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]

more detail
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   [เข้าชมแล้ว 252 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ...
more detail
สวส. เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   [เข้าชมแล้ว 250 ครั้ง]
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ...
more detail
ผู้บริหาร สวส. ให้การต้อนรับประธานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   [เข้าชมแล้ว 248 ครั้ง]

more detail
สวส.เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]

more detail
ผอ. สวส. ร่วมบรรยายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย : ระดับหัวหน้าสาขาวิชา   [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]
นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมบรรยายเรื่อง...
more detail
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
อบรมผู้ดูเเลระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์   [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]

more detail
สวส. จัดอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบใหม่)   [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
สวส. จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรและนักศึกษา   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 3( MIS RMUTSB 3 rd)   [เข้าชมแล้ว 237 ครั้ง]

more detail
สวส.ดำเนินการถ่ายรูปติดบัตร   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
สวส.เข้าร่วมโครงการเกษตรครัวเรือนเพื่อนสุวรรณภูมิ   [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]

more detail
โครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลระดับพื้นฐาน การดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]

more detail
สวส. เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.
more detail
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์(องค์การมหาชน) sipa จัดโครงการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตร IT Project Management   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]

more detail
โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ตามมาตรฐานสากล   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
ผอ. สวส. มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้งาน ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์หันตรา)    [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
ผอ. สวส. มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้งาน ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์วาสุกรี)    [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]

more detail
ผอ. สวส. มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้งาน ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์สุพรรณบุรี)    [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]

more detail
กรรมการตัดสินผลงานนักเรียน ณ ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม   [เข้าชมแล้ว 232 ครั้ง]

more detail
ผอ. สวส. มอบรางวัลสุดยอดผู้ใช้งาน ปีการศึกษา 2556 (ศูนย์นนทบุรี)   [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]

more detail
การบูรณาการการตัดการความรู้สู่ชุมชมและประชาคมอาเซียน   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
ทีมข่าว ATV สัมภาษณ์ผู้บริหาร ถึงการจัดโครงการ KM rmut+2   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]

more detail
ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อม KM Rmut+2   [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]

more detail
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2557   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]

more detail
สำนักวิทยบริการฯ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556
   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]


more detail
ผอ.สวส. บรรยายหัวข้อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]

more detail
นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมินนทบุรี, ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ, ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีแด่ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ   [เข้าชมแล้ว 222 ครั้ง]

more detail
สวส.หันตรา ได้ทำการแจก User:Password และบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการของศูนย์วิทยบริการ แก่นักศึกษาใหม่   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ   [เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง]

more detail
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือตามโครงการหนังสือเพื่อน้อง   [เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง]

more detail
อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้งานบน Tablet   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19501 อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 สำนักวิทยบริการ...
more detail
รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) รอบ 12 เดือน   [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการ...
more detail
ประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ...
more detail
อบรมการใช้บริการห้องสมุด และการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต   [เข้าชมแล้ว 244 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ได้จัดอบรมการใช้บริการห้องสมุดและการใช้ ...
more detail
นักศึกษารับรหัสเข้าอินเตอร์เน็ต และคู่มือแนะนำการใช้บริการห้องสมุด   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ได้แจกรหัส ...
more detail
การพัฒนาการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้องประชุมบางกระสอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริการ ...
more detail
บุคลากรดีเด่น 2555   [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2555 จำนวน 6 คน ...
more detail
การเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี   [เข้าชมแล้ว 255 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ได้มีการเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย ...
more detail
พิธีมอบใบรับรอง (Certificate)   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น.ณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ได้มีพิธีมอบใบรับรอง (Certificate) ...
more detail
การประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาบุคลากร หน่วยงานสนับสนุน ประจำปี 2556   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ...
more detail
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม โครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ 1, 2”   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ได้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์พร้อมทั้งให้บริการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและบันทึกภาพนิ่งในพิธีมอบ...
more detail
สรงน้ำพระและรดน้ำผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี ได้จัดพิธีสรงน้ำพระและ รดน้ำผู้บริหารสำนักฯได้แก่ ...
more detail
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะทางการวิจัย   [เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 11 - 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมบางกระสอ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
more detail
การจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมประเพณีสงกรานต์   [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ได้ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์พร้อมทั้งให้บริการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและบันทึก...
more detail
การจัดโครงการอบรม หลักสูตร การให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2556   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตรการให้ความรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่าง...
more detail
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3   [เข้าชมแล้ว 232 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา รับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ...
more detail
บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา เปิดให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
more detail
ประมวลการอบรมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม : หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]

more detail
SIPA ร่วมกับ มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมโครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรม : หลักสูตร การดูแลและบำรุงรักษาระบบ IT ตามมาตรฐานสากล   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
โครงการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ได้ให้บริการถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอ ในงาน...
more detail
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมบัญชีสถาบันการเงิน และกองทุนหมู่บ้า   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room) ในการจัดโครงการอบรม...
more detail
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมิน ผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ให้บริการ...
more detail
พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT   [เข้าชมแล้ว 236 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม...
more detail
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM)   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานแผนการจัดการความรู้ (KM) ...
more detail
สัมมนาในรายวิชา Seminar: Roles of English   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้องประชุมบางกระสอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
more detail
ประชุมบุคลากร สวส. ศูนย์นนทบุรี   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการด้านบริหาร และบุคลากรสำนัก...
more detail
ตรวจระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน...
more detail
โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ณ อาคารวิทยบริการ ศูนย์สุพรรณบุรี ...
more detail
BIG CLEANING DAY   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคาร 5 เขตเหนือ ผศ.วารุณี กรุดพันธ์...
more detail
เตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิต   [เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องประชุมบางกระสอ ในการจัดโครงการ...
more detail
โครงการพัฒนาศักยภาพ   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 ห้องบางกระสอ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริการห้องประชุม เพื่อจัด...
more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT   [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 30 มกราคม และวันที่ 6, 20 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรม...
more detail
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ V – NET ระดับ ปวส.   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องประชุมมหาราชพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสอบ V – NET ระดับ ปวส....
more detail
พิธีปัจฉิมนิเทศ วิทันตสาสมาธิ ๒ รุ่นที่ ๑   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกร์พร้อมบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและบันทึกภาพนิ่ง ในพิธีปัจฉิมนิเทศ ...
more detail
งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกร์พร้อมบริการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและบันทึกภาพนิ่ง ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา...
more detail
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา รับการตรวจประกิจกรรม 5ส + 3 จากคณะกรรมการ...
more detail
การประชุมสัมมนา เรื่องก้าวใหม่ ก้าวที่ยิ่งใหญ่ วิชาชีพก้าวไกล “นำไทยสู่อาเซียน”   [เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ได้ให้บริการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในงาน การประชุมสัมมนา...
more detail
กิจกรรม Big Cleaning Day   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส + 3 ...
more detail
การอบรม หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Online   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 28, 29, 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room) ...
more detail
การอบรม หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย ...
more detail
ส.ค.ส ๒๕๕๕   [เข้าชมแล้ว 233 ครั้ง]
สวัสดี ปีใหม่ จากใจจริง ให้ชื่นสุข ในทุกสิ่ง ที่สร้างสรรค์ มีความรัก สามัคคี ดีต่อกัน มีน้ำใจ แบ่งปัน ทุกวันไป
more detail
HAPPY NEW YEAR 2013   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมี นายสุวุฒิ ตุ้มทอง ...
more detail
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 10.09 น. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ยอดชาย สิงห์สถิตย์สุข และตัวแทน...
more detail
ร่วมทำบุญตักบาตร 5 ธันวามหาราช   [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานหน้าองค์พระวิษณุ เขตเหนือ นนทบุรี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ...
more detail
แลกเปลี่ยนความรู้ การใช้โปรแกรม SPSS   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ อาคารวิทยบริการ งานบริหารทั่วไป...
more detail
อบรมเชิงปฏิบัติการการรายงานท้องถิ่นผ่านระบบออนไลน์   [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 19501 – 19502 เพื่อจัดอบรม...
more detail
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสวส   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาและการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผ่านระบบเครือข่าย....
more detail
ร่วมลงนามถวายพระพร   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทำสมุดลงนาม...
more detail
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...
more detail
การบันทึกเทป แนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญา   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ได้บันทึกเทปแนวทางการ...
more detail
การให้บริการห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย (E-learning Room)    [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์หันตรา ...
more detail
อบรม บัญชี 3 มิติ   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท ธิ้งค์ ซอฟต์ จำกัด...
more detail
ลงนาม MOU RMUTSB & GTSLEARNING   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทุเรียนนนท์ ชั้น4 อาคารวิทยบริการ...
more detail
การบันทึกเทปรายการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕    [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการบันทึกเทปรายการ...
more detail
การประชุมจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
สำนักคุณภาพการศึกษาได้ประชุมการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน...
more detail
การประชุมรายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1   [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]
สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1 เมื่อ...
more detail
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ” 2    [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทัตสาสมาธิ” 2 ...
more detail
จับมือไอที   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์วาสุกรี ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้าน ICT ....
more detail
ประชุมการพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    [เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง]
เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมพิจารณารายละเอียดครุภัณฑ์และโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ...
more detail
โครงการจัดทำแผนการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)    [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 25–26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องประชุมบางกระสอ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
more detail
กิจกรรมทำความสะอาด   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท KM TNTERTECH ได้จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิงเดย์...
more detail
เตรียมความพร้อม “ราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 5”   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องประชุมบางกระสอ ...
more detail
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ ชั้น 5   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นวันแรกของการเข้าปรับปรุงอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามโครงการจ้างปรับปรุงและต่อเติมหลังคา...
more detail
ประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 10.00 – 11.45 น. และเวลา 14.00 – 16.00 น. มีการประชุมบุคลากรงานบริหารทั่วไปศูนย์นนทบุรี...
more detail
การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ด้าน ICT   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์วาสุกรี ได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้าน ICT ระหว่าง...
more detail
ผู้อำนวยการประชุมแนวทางการจัดทำจดหมายข่าวสำนัก   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ...
more detail
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ มทรส. ประจำปีการศึกษา 2555
more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร   [เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง]
สวส. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 21 - 24 สิงหาคม 2555 .....
more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน   [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]
วันที่ 9 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บเพจหน่วยงาน ...
more detail
ศูนย์นนทบุรี รับการตรวจ 5ส.+3   [เข้าชมแล้ว 225 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี เข้ารับการตรวจคุณภาพ 5ส. + 3 ...
more detail
สวส.นนท์ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ อาคารวิทยบริการฯ เขตเหนือ....   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
เช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 บุคลากรศูนย์นนทบุรีรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน ณ บริเวณห้องประชุมทุเรียนนท์..
more detail
สวส.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย   [เข้าชมแล้ว 224 ครั้ง]
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ...
more detail
สำนักวิทยบริการฯ ร่วมเดินการกุศล ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์ ครั้งที่ ๖   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2555 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมเดินการกุศล...
more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย   [เข้าชมแล้ว 230 ครั้ง]

more detail
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
คณะผู้บริหารเดินทางไปศึกษาดูงานที่ เซินเจิ้น และ ฮ่องกง
more detail
ผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 9 มทร.   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
ผู้แทน มทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้ 9 มทร.
more detail
สวส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
สวส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
more detail
ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่สายวิชาการและสายสนับสนุน รุ่นที่ ๒   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร...
more detail
๕ ส. คะแนนเฉลี่ยสูงสุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๕๔   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้การจรวจประเมิน ๕ ส.....
more detail
มทรส. รับการตรวจประเมิน กพร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วย ....
more detail
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
ในระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน...
more detail
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จับมือ CompTIA พัฒนากาลังคนด้าน IT   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ...
more detail
สวส. รวมงาน WUNCA 23rd CIT&UniNOMS 2011   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
เมื่อวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วย ...
more detail
งอบไทย - สวส. ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒    [เข้าชมแล้ว 223 ครั้ง]
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๓ ทางกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย.....
more detail
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   [เข้าชมแล้ว 229 ครั้ง]
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ ซึ่งครบ๖ ปี ...
more detail
ราชมงคล... คลังความรู้ด้านบริการสังคม ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร.   [เข้าชมแล้ว 226 ครั้ง]
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้อานวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ...
more detail
คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจาปี ๒๕๕๔   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ...
more detail
โครงการสัมมนาวิชาการ การบูรณาการหลักสูตร CompTIA สำหรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]

more detail
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]

more detail
โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์”   [เข้าชมแล้ว 227 ครั้ง]
โครงการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีสงกรานต์”
more detail
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์   [เข้าชมแล้ว 228 ครั้ง]
เรื่อง ปั้นเว็บห้องสมุดอย่างไรให้ดัง
more detail
กิจกรรมห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2553   [เข้าชมแล้ว 231 ครั้ง]
กิจกรรมห้องสมุด ประจำปี พ.ศ.2553
more detail
บุคลากรตัวอย่างตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี    [จำนวนเข้าชม 230 ครั้ง]
การแนะแนวการศึกษาต่อและการทดสอบความรู้พื้นฐานภายใต้โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กับโรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ    [จำนวนเข้าชม 233 ครั้ง]
พิธีปัจฉิมนิเทศ วิทันตสาสมาธิ ๒ รุ่นที่ ๑    [จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง]
การประชุมชี้แจงการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    [จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    [จำนวนเข้าชม 233 ครั้ง]
การตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP) สวส.    [จำนวนเข้าชม 229 ครั้ง]
อบรมการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3    [จำนวนเข้าชม 228 ครั้ง]
อบรมการใช้ระบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 2    [จำนวนเข้าชม 231 ครั้ง]
ทดสอบ    [จำนวนเข้าชม 227 ครั้ง]
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มสำรวจการใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มทรส.    [จำนวนเข้าชม 16 ครั้ง]
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2551    [จำนวนเข้าชม 228 ครั้ง]
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2552    [จำนวนเข้าชม 225 ครั้ง]
บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ.2553    [จำนวนเข้าชม 269 ครั้ง]
การออกร้านจำหน่ายหนังสือ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2553    [จำนวนเข้าชม 230 ครั้ง]
“การฝึกอบรมอาจารย์สร้างความพร้อมสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภายใต้มาตรฐานสากล”    [จำนวนเข้าชม 225 ครั้ง]
มทร.สุวรรณภูมิร่วมกับ ซิป้า เนคเทค และเอทีเอสไอ ปั้นคนไอทีป้อนตลาดโลก    [จำนวนเข้าชม 225 ครั้ง]
“คนดีศรีสุวรรณภูมิ ประจำปี ๒๕๕๔”บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    [จำนวนเข้าชม 230 ครั้ง]
๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    [จำนวนเข้าชม 231 ครั้ง]
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการจัดการความรู้ KM 9 มทร.    [จำนวนเข้าชม 229 ครั้ง] 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.