หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > จดหมายข่าว > Detail ...
มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัล IPv6 Award 2018

          เมื่อวันพุธที่ 8 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ดร.เอกชัย เนาวนิช ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยอาจารย์สุทิน เกษตรรัตนชัย รองผู้อำนวยการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) จากนางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอรเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยภายในงานจัดให้มีการสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล จากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย
          รางวัล IPv6 Award 2018 นั้นเป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประกวดโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคือต้องเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ใน 5 ด้าน อันประกอบด้วย บริการเว็บไซต์ (Website) บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) บริการโดเมนเนม (DNS) การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) และ IPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo) โดยในปี 2561 นั้นมีหน่วยงานที่ผ่านหลักเกณฑ์การประเมินจำนวนรวมทั้งสิ้น 134 หน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 ประเภทรางวัลดังนี้
          1. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo
          2. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 4 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC
          3. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ทั้ง 3 ด้าน ในระบบ DNS, Mail และ Web
          4. หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ติดต่อกัน 4 ปี
          5. หน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web Service) ที่รองรับ IPv6
          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิรับรางวัล IPv6 Award 2018 ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo

 Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.