หน้าหลัก เยี่ยมชมสำนัก(สวส) ระบบสารสนเทศ โครงการความร่วมมือ รายงานสารสนเทศ การประกันคุณภาพ KM หน่วยงาน
Thai English
Home > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ > Detail ...
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/RoadMap/นโยบาย

วิสัยทัศน์  


"ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยชั้นเลิศด้วยการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ"

 

อัตลักษณ์ 


"เทคโนโลยี ที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

 

พันธกิจ


    1. พัฒนารูปแบบการให้บริการสารสนเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมชั้นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติและนานาชาติ
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรด้วยทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
    3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในการให้บริการสารสนเทศและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ
    4. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคมและสามารถสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย
    5. สืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษสิ่งแวดลอม
    6. บริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความชาญฉลาดก่อใหเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 

ROAD MAP


ROAD MAP ในการพัฒนาสำนักฯ สู่ความสำเร็จ (Download)

 

นโยบายการบริหารงาน สวส.


 

นโยบายการบริหารงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Download)Bookmark and Share  
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ.
โทรศัพท์ : 02 968 1058-61 ต่อ 512 VoIP : 11000
Copyright (C) 2010-2011 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ All rights reserved.